ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระงานด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ และการรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ประจำปี 2564   | ค้นหาเอกสาร
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ คณะรัฐศาสตร์
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ คณะนิติศาสตร์
สรุปผลโครงการ ฯ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์
บันทึกข้อความที่ อว0604.1.10/376 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564
บันทึกข้อความที่ อว0604.1.10/194 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564