ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2565

 ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ผู้บริหาร

 ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     คณะวิทยาศาสตร์ | Faculty of Science

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  (Master of Science Program in Information Technology and Digital Innovation)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
  (Master of Science Program in Environment Biology)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
  (Master of Science Program in Materials and Biomedical Physics)
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
  (Master of Science Program in Science Education)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
  (Master of Science Program in Mathematics Education)
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  (Master of Science Program in Chemistry)
 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  (Doctor of Philosophy Program in Chemistry)
 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
  (Doctor of Philosophy Program in Materials and Biomedical Physics)
 9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
  (Doctor of Philosophy Program in Science Education)

     คณะเกษตรศาสตร์ Faculty of Agriculture

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
  (Master of Science Program in Food Industry Production Management)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  (Master of Science Program in Agriculture)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  (Master of Science Program in Food Technology)
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  (Doctor of Philosophy Program in Agriculture)
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  (Doctor of Philosophy Program in Food Technology)

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  (Master of Engineering Program in Mechanical Engineering)
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  (Master of Engineering Program in Industrial Engineering)
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  (Master of Engineering Program in Electrical Engineering)
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  (Master of Engineering Program in Civil Engineering)
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  (Master of Engineering Program in Environmental Engineering)
 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  (Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering)
 7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  (Doctor of Philosophy Program in Industrial Engineering)
 8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  (Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering)
 9. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  (Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering)
 10. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  (Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering)

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     คณะเภสัชศาสตร์ Faculty of Pharmaceutical Sciences

 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
  (Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy)
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  (Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences)

     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข | College of Medicine and Public Health

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
  (Master of Science Program in Biomedical Sciences)
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  (Master of Public Health Program in Public Health)

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

     คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  (Master of Arts Program in Thai)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว การบริการ และวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
  (Master of Arts Program in Tourism Hospitality and Contemporary Thai Culture Innovation Management)  

     คณะบริหารศาสตร์ Faculty of Management Science

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  (Master of Business Administration)