ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

เกี่ยวกับการศึกษา ลิ้งค์เว็บไซต์ฐานข้อมูลวารสาร
 การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Entry) 
 เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อบังคับ/การรับรองคุณวุฒิ
 ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
ฐานข้อมูล สมศ.
 ฐานข้อมูล ScienceDirect
ฐานข้อมูล SJR
ฐานข้อมูล ISI
ฐานข้อมูล Scopus
คู่มือนักศึกษา/ วิทยานิพนธ์/ แบบฟอร์มฯ ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 คู่มือการจัดทำมาตรฐานวิทยานิพนธ์
 แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU)
เว็บไซต์ลงทะเบียนออนไลน์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Reg.)
เว็บไซต์คณะต่าง ๆ/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เว็บไซต์ระบบรายงานข้อมูลนักศึกษา ทคบร. (CGAU)
   
   

ข่าวการศึกษา

รับสมัครทุนรัฐบาล