นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            




อธิการบดี


ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองอธิการบดี


รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดี


นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

คณบดี


รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

ผู้อำนวยการสำนัก


ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
รก.ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ