ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2562


โพสโดย ไมตรี โสภากันต์     โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ,     (อ่าน 1,407 ครั้ง)  


       เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 69 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 58 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแนะนำผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสนับสนุน การเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์จากคณะต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

       โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เรียนระดับบัณพิตศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักวิทยบริการ โดย นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และแนะนำการจัดการการศึกษาระดับบัณพิตศึกษา โดย นางภูษณิศา นวลสกุล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

Search