ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมสร้างทักษะการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง "การใช้สถิติในการวิจัย" วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑


โพสโดย ไมตรี โสภากันต์     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ,     (อ่าน 1,503 ครั้ง)  


     ตามที่ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการอบรมสร้างทักษะการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561” เรื่อง “การใช้สถิติในการวิจัย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างทักษะในการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา  การเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งได้มีกำหนดจัดอบรมในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมการใช้สถิติในการวิจัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

     ในการนี้  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้เกียรติและสละเวลามาเป็นวิทยากรในการอบรม และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทุกท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 76 ท่าน ซึ่งเป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2

Search