ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : จบปวสช่างอากาศยานสามารถเทียบโอนได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : กิตติยาภรณ์จันทร์เติบ ( kittiyrporn3344@gmail.com ) 26 มีนาคม 2565
คำตอบ : จบ ปวส.ไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เรียนโยธาจำกัดอายุไหมครับ
ผู้ถาม : เพิ่มพูล ( perm_pool@hotmail.com ) 29 มีนาคม 2565
คำตอบ : ไม่จำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานการสมัครของตัวผู้สมัครเองว่าเป็นไปตามประกาศรับสมัครด้วยหรือไม่
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : สอบสัมภาษณ์คณะวิศวะกรรมเป็นแบบออนไลน์มั้ยครับ
ผู้ถาม : Won ( won051246@gmail.com ) 24 มีนาคม 2565
คำตอบ : สอบสัมภาษณ์รอบโควตา วันที่ 8 เมษายน 2565 สอบออนไลน์ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : ขออนุณาตสอบถามครับถ้าจบการศึกษาจากมหาวิยาลัยอุบลราชธานีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสามารถยื่นขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)ได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : Won ( won051246@gmail.com ) 22 มีนาคม 2565
คำตอบ : หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร หากสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.)ได้ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coe.or.th/ และสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากปริญญาได้เช่นกันค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : วิศวะม.อุบลมีรอบ3มั้ยคะถ้ามีใช้คะเเนนอะไรบ้าง
ผู้ถาม : Kotchaporn ( Kotchaporn112240@gmail.com ) 22 มีนาคม 2565
คำตอบ : มีเปิดรอบที่ 3 Admission กำหนดการรับสมัครตามกำหนดการปฏิทิน TCAS 65 ซึ่งเกณฑ์การรับสมัครรอบ 3 ใช้แค่ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25 และในปีนี้จะไม่ใช้คะแนน Gat Pat ค่ะ
ผู้ตอบ : งานรับเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวสคอมพิวเตอร์มีเดียสามารถเทียบโอนเข้าเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไหมคะ
ผู้ถาม : สิริกรเคหารมย์ ( sirikorn.keharome2011@gmail.com ) 12 มีนาคม 2565
คำตอบ : คณะวิศวฯ ยังไม่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีแต่ส่าขาวิศวกรรมไฟฟ้า แต่ถ้าจบการศึกษาระดับ ปวส.จะมาขอเทียบโอนเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิศวฯ ยังไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
ผู้ตอบ : ปาริชาติ ยอดคุณ
  
คำถาม : เรียนก่อสร้างมหาลัยสามารถเทียบโอนโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thant ( 6205.2755@bhrw.ac.th ) 2 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนก่อสร้างมหาลัยสามารถเทียบโอนโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thant ( 6205.2755@bhrw.ac.th ) 2 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนก่อสร้างมหาลัยสามารถเทียบโอนโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thant ( 6205.2755@bhrw.ac.th ) 2 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนก่อสร้างมหาลัยสามารถเทียบโอนโยธาได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thant ( 6205.2755@bhrw.ac.th ) 2 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. มาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.มาจะไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาจากระดับ ปวส.ได้ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรครับ ดังนั้น จึงต้องศึกษาเต็มระยะเวลาครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : มีเปิดเรียนเสาอาทิตย์ไหมครับ
ผู้ถาม : วิสิทธิ์ ( visitsuttho@gmail.com ) 3 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : ไม่มีครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนหลักสูตรปกติเรียนในวัน จันทร์ - ศุกร์ ครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : เรียนราชภัฏอุบลสามารถเทียบโอนย้ายมหาลัยไปมออุบลได้มั้ยคะ
ผู้ถาม : Thitinun ( tong5703@gmail.com ) 1 กุมภาพันธ์ 2565
คำตอบ : นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษาได้ครับ โดยต้องยื่นคำร้องที่งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อให้ส่งต่อมาให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาครับ ทั้งนี้ ต้องดำเนินก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 45 วันครับ
ผู้ตอบ : งานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  
คำถาม : จบปวสสาขาอิเล็กกทอนิคสามารถต่อปวส.วศวะโยธาได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ภัทรพรรณ ( pattarapan1988@gmail.com ) 28 มกราคม 2565
คำตอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และโท-เอก ซึ่งไม่มีระดับ ปวส. ครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : จบปวสสาขาอิเล็กกทอนิคสามารถต่อปวส.วศวะโยธาได้มั้ยครับ
ผู้ถาม : ภัทรพรรณ ( pattarapan1988@gmail.com ) 28 มกราคม 2565
คำตอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และโท-เอก ซึ่งไม่มีระดับ ปวส. ครับ
ผู้ตอบ : เอกลักษณ์ สมบูรณ์
  
คำถาม : จบก่อสร้างมีเรียนเสาร์-อาทิตย์ใหมคาะ
ผู้ถาม : ต้องตา ( sakchaiwanna46@gmail.com ) 16 มกราคม 2565
คำตอบ : ทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของคณะฯ ถือเป็นหลักสูตรปกติ(ยังไม่มีหลักสูตรพิเศษเสาร์-อาทิตย์) แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันจันทร์-อาทิตย์
ผู้ตอบ : จิรปรียา อกอุ่น
  
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *