ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ


ค่านิยม  ECOS  : E = Excellence ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ  : C = Congruity ความสามัคคีที่มุ่งเน้นความสำเร็จ :  O = Organization Awareness  ความรักองค์กร มีจริยธรรมและความโปร่งใส: S = Self Responsibility  การพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม
 

 

บอร์ดประกาศข่าว

 

 


(
E-Book ด้านวิศวกรรม)
 
 
http://www.eng.ubu.ac.th/~research/project/