ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566
ณ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้รับการพิจารณา  ผ่านการประเมิน EdPEx 200 รุ่นที่ 9 

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมือ No Gift Policy งดการให้/การรับ ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดแก่ผู้บริหาร และบุคลากร

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ


ค่านิยม  ECOS  : E = Excellence ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน  : C = Congruity ความสามัคคีที่มุ่งเน้นความสำเร็จ :  O = Organization Awareness  ความรักองค์กร มีจริยธรรมและความโปร่งใส: S = Self Responsibility  การพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม
 

 

 

   

Banner