ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 


 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ


ค่านิยม  ECOS  : E = Excellence ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ  : C = Congruity ความสามัคคีที่มุ่งเน้นความสำเร็จ :  O = Organization Awareness  ความรักองค์กร มีจริยธรรมและความโปร่งใส: S = Self Responsibility  การพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม
 

 

บอร์ดประชาสัมพันธ์

 

 
 
 

 

 

  

Banner