ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

คลิกดูทุก  EP ได้ที่นี่

วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ


ค่านิยม  ECOS  : E = Excellence ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้รับบริการ  : C = Congruity ความสามัคคีที่มุ่งเน้นความสำเร็จ :  O = Organization Awareness  ความรักองค์กร มีจริยธรรมและความโปร่งใส: S = Self Responsibility  การพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม
 

 

บอร์ดประกาศข่าว

 

 

 

แบบฟอร์มสำหรับสายวิชาการ

- แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ

- แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน

- แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ (ให้กรอกข้อมูลในโปรแกรมประเมินออนไลน์)

- ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 

แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานฯ)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งรองคณบดี (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งรองคณบดี (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/หน.ภาควิชาฯ (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/หน.ภาควิชาฯ (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารการสอน

  1. คู่มือการสอนปฏิบัติการวิชา ปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1
    https://golink.icu/hekLugX (นายพรเทพ สุรมาตย์)
  2. คู่มือปฏิบัติงานวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 1 สำหรับงานกัด ซีเอ็นซี
    https://golink.icu/PfZasLP (นายอมต ยอดคุณ)