ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 

แบบฟอร์มสำหรับสายวิชาการ

- แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ

- แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน

- แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานขั้นต่ำ สายวิชาการ (ให้กรอกข้อมูลในโปรแกรมประเมินออนไลน์)

- ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 

แบบฟอร์มสำหรับผู้บริหาร (รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานฯ)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งรองคณบดี (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งรองคณบดี (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/หน.ภาควิชาฯ (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/หน.ภาควิชาฯ (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (องค์ประกอบที่ 1)

- แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ (องค์ประกอบที่ 2)

- แบบฟอร์มแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย