ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 แนะนำภาควิชาวิศวกรรมเคมี

      ภาควิชาวิศวกรรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2533 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ดังนี้

      1) ระดับปริญญาตรี 2 สาขา ได้แก่  สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (Chemical and Biological Engineering) และ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)

       2) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

       3) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรรมเคมี ยังได้ดำเนินการบริการวิชาการ โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์อีพีซี (Environmental Protection Center, EPC) เพื่อให้คำปรึกษาและบริการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีศึกษาดูงาน


Banner