ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

สรุปรายงานผล 
    ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2566 
    รวมแบบสอบถามเพื่อการติดตามผลบัณฑิต ประจำปี 2566 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2566) 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) รูปเล่ม 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2564) 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2563) 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับย่อ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2562) 
         รายละเอียดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2561) 
 
แบบฟอร์มแบบสอบถาม  
    แบบฟอร์มแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   
    แบบฟอร์มแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559   
 doc