ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

>>> ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

>>> สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล