ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

1. ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต

2. กิจกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

1) สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน (Techniques of Financial Statement Analysis for Internal Auditors) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 Link ข่าว

2) กองการเจ้าหน้าที่   จัดโครงการอบรมผู้บริหาร หลักสูตร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหาร เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิสก์ โดยมี อาจารย์ดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี เป็นวิทยากร Link ข่าว

 

3. การเผยแพร่กฎหมายให้บุคลากรถือปฏิบัติ

   >>> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณ พ.ศ. 2551

   >>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

   >>> จรรยาบรรณของบุคลากร

           - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552

           - โปสเตอร์จรรยาบรรณของบุคลากร

           - คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

4. สื่อสารค่านิยมองค์กร

    สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบและกำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) คือ UBU-IMPACTS และมหาวิทยาลัยได้มีการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้ค่านิยมองค์กรดังกล่าว พร้อมทั้งได้กำหนดแผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยม 

   >>> แผนปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยม ปีงบประมาณ 2564 - 2567