มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างความเข้าใจวิธีปฏิบัติ การให้และรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 10 มีนาคม 2566 , 11:18:02     (อ่าน 471 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองกลางเจ้าหน้าที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีนายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและนำคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และได้รับเกียรติจากนางสาวสุวรีย์  อัครพงศ์เดชาโชติ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรการอบรม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

     ปัจจุบัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 ถือเป็นมาตรการในทางบริหารเพื่อปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงป้องกันการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ชับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองการเจ้าหน้าที่ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมค่านิยม การไม่ให้และไม่รับของขวัญ ตามนโยบาย No Give Policy ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การนำนโยบายดังกล่าวไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการกระตุ้นเตือน และลดโอกาสในการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้น โดยได้รับเกียรติจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรการอบรม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :