ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรม

เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์  
เอกสารประกอบการบรรยาย
วันที่ 9 มีนาคม 2567
วิดีโอบรรยายภาคเช้า
วิดีโอบรยายภาคบ่าย
วันที่ 10 มีนาคม 2567
วิดีโอบรรยายภาคเช้า
วิดีโอบรรยายภาคบ่าย
 
เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565
วิดีโอบรรยายภาคเช้า
วิดีโอบรรยายภาคบ่าย
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ วันที่ 5 กันยายน 2565
วิดีโอบรรยายภาคเช้า
วิดีโอบรรยายภาคบ่าย
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
 
โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
 
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสายวิชาการ หัวข้อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
วันที่ 21 กันยายน 2564
 
 
โครงการมิติทางกฎหมายกับการบริหารงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี