ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

พัสดุ  
   แบบฟอร์มขอซื้อ/จ้าง พัสดุ
   แบบฟอร์มยืม-คืนวัสดุ/ครุภัณฑ์
   แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมระบสาธารณูปโภค
   ใบขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (ไอทีคลินิก)
   แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
การเงิน  
   ใบสำคัญรับเงิน
   ใบสำคัญรับเงิน (วิทยากร)
   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กลับมาจากไปราชการ (บก 111)
ใบลา/หนังสือรับรอง  
  สำนักงานฯ/ฝ่ายบริการวิชาการฯ
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 ใบลาพักผ่อน   /  ใบยกเลิกวันลา
  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 ใบลาพักผ่อน   /  ใบยกเลิกวันลา
   แบบฟอร์มใบลาสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
   แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
   แบบขออนญุาตลาหรือเดินทางออกนอกเขตจังหวัดอุบลราชธานี (COVID-19)
ข้อตกลง/รายงาน  
   แบบฟอร์มรายงานไปราชการ
   แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
   แบบฟอร์มแบบรายงานการผลการดำเนินงานตามข้อตกลง
   แบบฟอร์มข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มสมรรถนะหลัก 5 ด้าน
   แบบประเมินการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
   บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ
   รายงานไปราชการ1 และ รายงานไปราชการ2