ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

                         ชื่อ-สกุล                      

                          ปีที่ดำรงตำแหน่ง                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์  สุริยา
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์  สุริยา

พ.ศ. 2562-2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์
 

พ.ศ. 2556-2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2554-2556

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2554-2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2553-2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญพงศ์  ศรีวิรัตน์
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2544-2554

ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2543-2544

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2542-2543

นายวุฒิณัฐ พรรักษมณี
รักษาราชการแทน

พ.ศ. 2541-2542

รองศาสตราจารย์.ดร.เครือวัลย์ โสภาสรรค์
รักษาราชการแทน (ผู้ก่อตั้ง)

พ.ศ. 2540-2541