ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
คณะกรรมการ
     ปีงบประมาณ 2560
     ปีงบประมาณ 2559
     ปีงบประมาณ 2558
องค์ความรู้
แนวปฏิบัติที่ดี
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
     กลุ่มสายงานบรรจุ คุณวุฒิเฉพาะทาง
     สายงานผู้ปฏิบัติ งานบริหารและกลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ
     กลุ่มสายงานที่ปฏิบัติ งานด้านทั่วไป
     กลุ่มตำแหน่งที่เป็น ตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ
หมวดหนังสือ
คู่มือ