ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU KM FAIR 2022

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ UBU KM FAIR 2022
“การนำเสนอผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R ของบุคลากร Share & Learn”


ลำดับ


ผู้ได้รับรางวัล


ผลงานที่ได้รับรางวัล


หน่วยงานที่จัด


วัน เดือน ปี 

1


นางสาวกมลวรรณ จันทป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

รางวัลชนะเลิศ
ผลงาน : ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (jobs.ubu.ac.th)
รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณพร้อม รางวัลละ 10,000 บาท


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

12 กันยายน 2565

2

นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงาน : การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณพร้อม รางวัลละ 5,000 บาท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12 กันยายน 2565

3

นางสาววาสนา  สะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงาน “การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Digital literacy)”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12 กันยายน 2565

4

นายวิชิต  คำพิภาค     
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

ส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงาน “โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี แบบออนไลน์”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12 กันยายน 2565

5

นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ     
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงาน “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย Unifi
ภายในหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

12 กันยายน 2565

6

นายภาคินัย  บุญไพโรจน์     
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงาน “ระบบตรวจนับบัณฑิตผ่านเว็บแอปพิเคชัน”


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12 กันยายน 2565

7


นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ จันทป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                                     

ส่งผลงานเข้าประกวด
ผลงาน "การประยุกต์ใช้ Line Notify เพื่อใช้ในการแจ้งเตือน
สำหรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   

12 กันยายน 2565