ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU KM FAIR 2022

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ UBU KM FAIR 2022 “การนำเสนอผลการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/R2R ของบุคลากร Share & Learn”

         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทป และ นายชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ผลงาน : ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (jobs.ubu.ac.th)

รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณพร้อม รางวัลละ 10,000 บาท

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวันนเรศวร์ สิงหัษฐิต   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ผลงาน : การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณพร้อม รางวัลละ 5,000 บาท

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

                                    1. นางสาววาสนา  สะอาด        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ชื่อผลงาน “การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Digital literacy)”

2. นายวิชิต  คำพิภาค             ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

ชื่อผลงาน “โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี แบบออนไลน์”

3. นายสุรศักดิ์  ศรีวิเศษ          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ชื่อผลงาน “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย Unifi ภายในหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

4. นายภาคินัย  บุญไพโรจน์      ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ชื่อผลงาน “ระบบตรวจนับบัณฑิตผ่านเว็บแอปพิเคชัน”

5. นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ

    นางสาวกมลวรรณ จันทป         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ชื่อผลงาน “การประยุกต์ใช้ Line Notify เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนสำหรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”