คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

งานบริหารงานบุคคล


คู่มือการปฏิบัติงาน งานบุคคล

 

ระบบประเมิณผลการปฏิบัติราชการ


แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

 -  แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง-สายสนับสนุน

 -  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน-สายสนับสนุน

-   ตัวอย่างหัวข้อคู่มือการปฏิบัติงาน - สายสนับสนุน

 

 -  แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง-อาจารย์

 


แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน

             สายวิชาการ

                   - รองคณบดี

                   - ผู้ช่วยคณบดี

                  - หัวหน้าหมวด

                  - อาจารย์

            สายสนับสนุนวิชาการ

                  - หัวหน้าสำนักงาน

                  - หัวหน้างาน

                  - บุคลากรสายสนับสนุน


แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                       ผู้บริหาร

                           - แบบประเมินการปฏิบัติงาน  

                           -แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งรองคณบดี

                          -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี                         

                          - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

                      สายวิชาการ

                           - แบบประเมินการปฏิบัติงาน  

                           -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งหัวหน้าหมวดวิชากฏหมาย   

                           -  แบบฟอร์มแสดงการปฏิบัติงานสายวิชาการ-ตำแหน่งอาจารย์                         

                           - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

                     สายสนับสนุนวิชาการ

                           - แบบประเมินการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ   

                           - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

                          - แบบบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

                          - ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคิดค่ากลางภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561


  - แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำเดือนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


แบบฟอร์มภายในคณะ

              *** ขั้นตอนการลาออนไลน์ ผ่าน DMS ***

                        - 01-แบบฟอร์ม-ใบลากิจ-ป่วย-คลอด

                        - 02-แบบฟอร์ม-ใบลาพักผ่อน

                        - 03-แบบฟอร์ม-ใบลาดูแลภรรยาคลอดบุตร

                       - 04-แบบฟอร์ม-ใบลาอุปสมบท

                       - 05-แบบฟอร์ม-ใบยกเลิกวันลา

                       - 06-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-ติดตาม อ.พิเศษ

                       - 07-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันหยุดชดเชย-เข้าร่วมอบรม

                       - 08-แบบฟอร์ม-ขอใช้วันชดเชย-สอนในวันหยุดราชการ

                       - 09-แบบฟอร์ม-ขอลงเวลา

                       - 10-แบบฟอร์ม-ขออนุมัติไปราชการ

                       - 11-แบบฟอร์ม-รายงานการไปราชการ

                       - 12-แบบฟอร์ม-หนังสิอรับรอง

                       - 13-แบบฟอร์ม-คำขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ-พนักงาน

                       - 14-แบบฟอร์ม-คำขอมีบัตรประจำตัว ลูกจ้างชั่วคราว

                       - 15-แบบฟอร์ม-แบบฟอร์มขอที่พักอาศัย

                       - 16-แบบฟอร์ม-แบบฟอร์มขอส่งคืนที่พักอาศัย

                       - 17-แบบฟอร์ม-หนังสือขอลาออกจากราชการและแบบตรวจสอบหนี้สินกับส่วนราชการ

                       - 18-แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล -สปส.90-2


เอกสารอื่นๆ

 

                - คำสั่งคณะนิติศาสตร์ เรื่อง มอบหมายปฏิบัติงานประจำบุคลากรสายสนับสนุนวิาการ สังกัดสำนักงานเรขานุการ คณะนิติศาสตร์

                  ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคิดค่ากลางภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561              

                - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2561               

 

               - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

               - ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การกำหนดกิจกรรมหรือโครงการการมีส่วนร่วมเพื่อนำมารวมคำนวณ เป็นคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2559

               - การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

               - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)

               - ประกาศคณะนิติศาสตร์หลักเกณฑ์การคิดค่ากลางภาระงานสายสนับสนุนวิชาการฯ

               - คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

               - คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการ(เพิ่มเติม)

               - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               - คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์             

               - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตําแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

               - ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ ข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา

               - การเทียบประกาศณียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา(น.บ.ท.) เท่ากับปริญญาโท เพื่อสิทธิในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์