ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดีสายสนับสนุน P4

 

 การสร้างกลไกสนับสนุนทำงานวิจัยด้วยทุนส่วนตัว 

 ผู้ถ่ายทอด :  ปิยะนุช สิงห์แก้ว      ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

 การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย UBU-loT เชื่อมต่อสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ผู้ถ่ายทอด :  สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

 การพัฒนาระบบทำงานจากบ้านผ่านระบบ VPN (VPN for working from home)

 ผู้ถ่ายทอด :  สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ   ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

 การพัฒนาระบบเครือข่ายโรมมิ่ง  eduroam เพื่อการศึกษาและวิจัย ใช้งานได้กับทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก

 ผู้ถ่ายทอด :  สุรศักดิ์ ศรีวิเศษ     ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

 การแปลงข้อมูลสู่สื่อในรูปแบบ Infographic

 ผู้ถ่ายทอด :  ชูไท วอทอง    ถ่ายทอด : วันที่ 17 กันยายน 2563

   
   
   
   
   
   

                                                                                                                            Page