ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบจัดการทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ by ทยากร วริทธานนท์

ชื่อผลงาน : ระบบจัดการทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

                         ผู้ถ่ายทอด : นายทยากร วริทธานนท์ และคณะ   ถ่ายทอด : วันที่ 9 กันยายน 2564
   

1. บทนำ

     ในปีการศึกษาของทุกปี คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเงินบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่สมัครขอทุนจำนวน 60 คน ที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมาคณะพบว่านักศึกษากรอกใบสมัครทุนส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องเสียสิทธิ์ในการคัดเลือก และในแต่ละปีคณะจะต้องจัดเก็บเอกสารในการสมัครขอรับทุนมีจำนวนมาก รวมทั้งสำเนาใบสมัครให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาสัมภาษณ์ ซึ่งสิ้นเปลืองวัสดุ

     ดังนั้นคณะจึงได้พัฒนาระบบการจัดการทุนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสมัครทุนผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา อีกทั้งคณะยังสืบค้นข้อมูลผู้สมัครทุนได้อย่างรวดเร็ว

2. เนื้อหา

   ระบบการจัดการทุนการศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนกรอกรายละเอียดข้อมูลสำหรับยื่นขอทุนการศึกษา การเข้าใช้งานระบบจัดการทุนการศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน web browserที่ URL: https://www.phar.ubu.ac.th/ เมื่อเข้าใช้งานจะปรากฏหน้าจอ login เข้าใช้งาน

     สำหรับระบบจัดการทุนการศึกษา ผู้ที่ประสงค์เข้าใช้จะต้องมีรหัส Login name และ Passwordซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน เป็นรหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายภายในคณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรที่จะเข้าใช้ ต้องมี Login name และ Passwordเช่นเดียวกันกับนักศึกษา แต่บุคลากรจะเข้าได้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้งานเท่านั้น   

     ระบบการจัดการทุนการศึกษา มีองค์ประกอบดังนี้

       1. ทุนการศึกษา  เป็นจอแสดงผลใบสมัครขอรับทุนของนักศึกษา ซึ่งจะบอกรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครและจำนวนผู้ที่ยื่นส่งใบสมัครทุน

          2. จัดการข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลสำหรับกรอกในใบสมัคร จะประกอบไปด้วย

 • สถานะกู้ยืม                                 
 • อาชีพผู้ปกครอง
 • หลักสูตรการศึกษา
 • ทรัพย์สินผู้ปกครอง
 • ที่ดิน (ไร่)
 • ชั่วโมงการร่วมกิจกรรม
 • ระดับการศึกษา
 • สถานะครอบครัว
 • ความอุปการะ
 • กำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน
 • เปิด-ปิด การรับสมัคร

     3. รายงาน เป็นจอแสดงผลประวัติผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. รูปภาพ

รูปที่1  web browser ที่ URL. https://www.phar.ubu.ac.th/

4.สรุป

     ระบบจัดการทุนการศึกษา เป็นระบบช่วยเก็บรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ และยังช่วยทำให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบพร้อมที่จะนำไปใช้ในทันที

5. ปัจจัยความสำเร็จ

     1. ระบบการจัดการทุนการศึกษาใช้งานได้จริงและเห็นผลสำเร็จจริง เนื่องจากมีการเปิดใช้รับสมัครทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและยังใช้มาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

      2. มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้

     3. กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้ บุคคลที่เข้าใช้จะต้องมีรหัสผ่านเท่านั้น

     4. ประหยัดวัสดุ ประหยัดเวลา ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

     5. นักศึกษาที่สมัครทุนสามารถเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็ว

ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ