ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง กำหนดปฏิทินในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาในการเสนอชื่อบุคคลเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 5/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองให้ได้รายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี