ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี จะดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 นี้
 
ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะว่างลง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 จึงมีมติเห็นชอบและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น กรรมการ
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น กรรมการ
7. นายวิชัย ธัญญพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็น กรรมการ
8. นายประดิษฐ์  แป้นทอง ผู้แทนบุคลากรภายในสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น กรรมการ
9. นายฐิติกรณ์รัศมิ์  ภัททสิริภูวดล ผู้แทนบุคลากรภายในสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น กรรมการ
10. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็น เลขานุการ
11. นางสาวสิริรัตน์ วงษ์ทอง ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
12. ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
 
โดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2566 และให้เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามจำนวนที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566