ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาอธิการบดี

การสมัครโดยตรง

     แบบ อ. 1 เอกสารแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี (PDF)

     แบบ อ. 1 เอกสารแสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี (Word)

 

การเสนอชื่อ

     แบบ อ. 2 แบบเอกสารในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (PDF)

     แบบ อ. 2 แบบเอกสารในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (Word)