ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

(2) กำหนดแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ตลอดถึงการออกคำสั่งและหรือประกาศที่จำเป็นในการสรรหาตามความเหมาะสมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในข้อบังคับนี้  

(3) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดเพื่อประโยชน์ในการสรรหา

(4) รายงานผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย