คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

>>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสำหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอทบทวนการงดเลื่อนเงินเดือนหรือไม่เพิ่มเงินเดือนของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2562

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อบริหารสำหรับการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ฐานในการคำนวณเพิ่มเงินเดือน

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  (23 มกราคม 2560)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)