คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

>>> พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. ๒๔๘๔ 

>>> ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖

>>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

>>> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

 

บัญชีคุณสมบัติเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

>>> บัญชี ๔๑ การขอ ให้แก่ ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

>>> บัญชี ๑๕ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ

>>> บัญชี ๑๘ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน)

 

คู่มือ

>>> การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง 2562

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย