คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บำเหน็จ บำนาญและเงินผลประโยชน์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

คำนวณบำเหน็จบำนาญ

>>> ตัวอย่างการคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

>>> ระบบ GPF Web Service สำหรับสมาชิกกองทุน กบข. 

 

กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2539 

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.  2551 

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25)  พ.ศ. 2551  

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 

>>> พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26)  พ.ศ.  2553 

 

ลูกจ้างประจำ

>>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 

>>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552

>>> ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554

>>> วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ

 

แบบฟร์อมขอรับเงินผลประโยชน์

ข้าราชการ

บำเหน็จบำนาญฯบำเหน็จบำนาญฯ

>>> แบบขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ 5300) 

>>> แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ (แบบ สรจ. 1)

>>> หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ. 3)

>>> ตัวอย่างการกรอกขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ 5300)

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)

>>> ตัวอย่าง การกรอกขอรับเงินกองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)

>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กบข. รง 008/2/2555)

 

บำเหน็จตกทอด

>>> แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 

>>> แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 

บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน

>>>  แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

 

คู่มือการใช้งาน

>>>  คู่มือการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลสำหรับข้าราชการบำนาญ (ระบบ Pension' Electronic Filing)

 

ลูกจ้างประจำ

บำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน

>>> แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน  บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)

กองทุน กสจ.

>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กสจ. กรณีลูกจ้างประจำลาออก/เกษียณอายุราชการ (แบบ กสจ. 004/1)

>>> แบบขอรับเงินจากกองทุน กสจ. กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต (แบบ กสจ. 004/2)

>>> แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุน กสจ. (แบบ กสจ 002)