คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

>>>  คู่มือ การปฏิบัติงานการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด

>>>  คู่มือ การปฏิบัติงานการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดาวน์โหลด

>>>  คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด

>>>  คู่มือ ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดาวน์โหลด

>>>  คู่มือ การเลือกตั้งสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด

>>>  คู่มือ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดาวน์โหลด

>>>  คู่มือ ระบบบุคลากรสำนักงานอธิการบดี  ดาวน์โหลด