ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปีงบประมาณ 2558   | ค้นหาเอกสาร
คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการควบคุม กำกับและดูแลระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย