คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ปีงบประมาณ 2558   | ค้นหาเอกสาร
คณะกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการควบคุม กำกับและดูแลระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย