ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์

 

การศึกษากลวิธีการแปลข้อมูลของปราสาทหินเขมรในภาคอีสานตอนล่างของไทยเป็นภาษาจีน

 

 

การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก