คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มสำหรับโครงการวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มบันทึกการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน(เทียบเท่าระยะภาคพื้นดิน)
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ผศ. รศ. เงินงบประมาณแผ่นดิน ) ขอเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินชั้นประหยัด
ใบรับรองการจ่ายเงิน
ใบสำคัญรับเงิน.
แบบฟอร์มบันทึกการขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลหลัก
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (13 รายการ)