ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศงานวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดทำโครงการวิจัย คณะศิลปศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
หลักเกณฑ์การอนุมัติการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว
หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ
การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ และทุนวิจัยส่วนตัว ประจำปีประมาณ 2565 รอบที่ 1
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (1 รายการ)