คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ประกาศงานวิจัย   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การจัดทำโครงการวิจัย คณะศิลปศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนทุนนำเสนอผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศจริยธรรมการวิจัยในคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติการวิจัยโดยใช้งบประมาณส่วนตัว