ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Vision

พันธกิจด้านการวิจัย (ปี 2565-2569)

     วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

     วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมทางสังคม ที่ตอบแสนองความต้องการของสังคมอย่างโดดเด่น

 

เป้าประสงค์

     คณะมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ และมีผลกระทบต่อสังคม