ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ปีงบประมาณ 2556   | ค้นหาเอกสาร
แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2556
รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย