ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ปีงบประมาณ 2557   | ค้นหาเอกสาร
แผนการจัดการความรู้
รายงานผลการสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา