ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและรายวิชา   | ค้นหาเอกสาร
แบบแผนการกำกับติดตามรายวิชาวิทยานิพนธ์
แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มการปรับปรุงอาจารย์
แบบฟอร์ม มคอ.2 ปริญญาตรี 2563
แบบฟอร์ม มคอ.2 ปริญญาโท 2563
แบบฟอร์ม มคอ.2 ปริญญาเอก 2563
บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
บทสรุปการเปิดหลักสูตรใหม่
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (7 รายการ)