+

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 16 :  
Research and Innovation for SDGs in the Next Normal

11 - 12 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผ่านระบบ Online