ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 2560

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 2560  

ความหลากหลายทางจุลชีวัน: รู้เท่าทันและการประยุกต์

สารบัญ

 

การสำรวจคุณภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพแหล่งน้ำดื่มชุมชน

(Water Quality and Health Risk Assessment of Drinking Water)

จอมจันทร์ นทีวัฒนา  ศิริลักษณ์ สันพา  ศิโรรัตน์ สุใจยา  ควอง วู คิม  และวิชัย เทียนถาวร

 

ผลการต้านเชื้อราและการเสริมฤทธิ์กันของน้ำมันหอมระเหยจากพืชบางชนิดต่อเชื้อราที่ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรเน่าเสีย

(Antifungal and Synergistic Effects of some Plant Essential Oils on Agricultural Produce Spoilage Mold)

สุรีย์ นานาสมบัติ  ธิดารัตน์ วัฒนสุข  เมทนี แสงพิทักษ์ และวราภรณ์ สิงห์คำบาล

 

การย่อยสลายสารพาราไฮดรอกซีเบนโซเอทโดยจุลินทรีย์ในดินตะกอนภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและไนเทรต (Biodegradation of p–hydroxybenzoate by Microorganisms in Sediment-slurry under Aerobic Denitrification)

 

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์  วีรญา ทรัพย์วิลาวรรณ กิตติธัช สุพรรณพันธุ์ และวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

 

อนุภาคก่อโรคขนาดเล็ก: ไวรูซอยด์ ไวรอยด์ และพรีออน (Subviral Agents: Virusoids, Viroids and Prions)

 

ปาริชาติ พุ่มขจร และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

 

การแพร่กระจายของแบคทีเรียทั้งหมด และ Staphylococcus aureus บนโทรศัพท์มือถือของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (Prevalence of Total Bacteria and Staphylococcus aureus on Healthcare Workers’ Mobile Phone in Hospital at Amphoe Meuangchonburi, Chonburi Province)

สุดสายชล หอมทอง กิ่งแก้ว อินทนน รุ่งทิวา เดชสง่า และอริศา อ่อนสุวรรณ

 

การประยุกต์ใช้สารยับยั้งจุลินทรีย์จากแบคทีเรียกรดแลคติกในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร (Application of Antimicrobial Compounds from Lactic Acid Bacteria for Inhibiting Food Borne Pathogens)

            ภาวิณี ศิลาเกษ และวรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

 

การแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเฟจ ที่จำเพาะต่อ Escherichia coli ที่ดื้อยาปฏิชีวนะ (Isolation and characterization of lytic phages against antibiotic-resistant Escherichia coli)

นริศรา ปัดภัย 

 

คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสำเร็จในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Microbiological Quality of Ready-to-Eat Foods in Loei Rajabhat University Canteen)

บุญเลี้ยง สุพิมพ์ ปิยะพงษ์ ชุมศรี และอรทัย ปารเพชร

 

ผลของโปรไบโอติกต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาหมอ (Effect of Probiotics on Growth Performance and Survival Rate in Anabas testudineus)

เมธาวี รอตมงคลดี วัฒนะ ลีลาภัทร และวิภาวี ไทเมืองพล

 

การผลิตเอนไซม์ฟอกสีเมลานินโดยเชื้อรา Aspergillus flavus MA4 โดยกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง (Production of melanin-bleaching enzyme by Aspergillus flavus MA4  using solid state fermentation)

ชุติมา ทองอ้ม  ตรีทเศศ บัวศรี  ศศิวรรณ ศิริชน  นภัทรสกร พวงท้าว และปราณี พัฒนพิพิธไพศาล