คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประเมินความพึงพอใจร้านค้า

   
     

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ

 
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านกาแฟสด ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านกาแฟสด ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารกลาง 1  และ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง ศูนย์อาหาร  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง ศูนย์อาหาร  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจซุ้ม/ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจซุ้ม/ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจตลาดนัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจตลาดนัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  
   
ปี 2562  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านกาแฟสด ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านกาแฟสด ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารกลาง 1  และ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง ศูนย์อาหาร  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง ศูนย์อาหาร  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะศิลปศาสตร์  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2    
- ผลการประเมินความพึงพอใจซุ้ม/ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1    
- ผลการประเมินความพึงพอใจซุ้ม/ร้านเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2    
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านถ่ายเอกสาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1    
- ผลการประเมินความพึงพอใจร้านถ่ายเอกสาร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2    
- ผลการประเมินความพึงพอใจตลาดนัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1    
- ผลการประเมินความพึงพอใจตลาดนัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2