ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : อัตราค่าเทอมแต่ละคณะ รายละเอียดของแต่ละภาควิชา รายละเอียดอย่างไรบ้าง
ตอบ : รายละเอียดและข้อมูลของแต่ละคณะ สามารถสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่หมายเลขโทรศัพท์แต่ละคณะ ซึ่งหมายเลขติดต่ออยู่ในเว็บไซต์ www.ubu.ac.th เมนู คณะ/สำนัก2. ถาม : รายละเอียดการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตอบ : นักศึกษาสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของงานรับเข้าศึกษา http://www.entry.ubu.ac.th/3. ถาม : รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ กยศ. การเป็นลูกหนี้ กยศ.
ตอบ : นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนานักศึกษา http://www.ubu.ac.th/new/index_std.html หรือสอบถามที่หมายเลข 045-353008-94. ถาม : จ่ายค่าหอพักงวดที่ 1 แล้วงวดที่ 2 ไม่จ่าย ไม่เข้าพักได้หรือไม่
ตอบ : การสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา กำหนดให้พักอาศัย 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) การจัดเก็บค่าหอพักทั้งงวดที่ 1 และงวดที่2 ดำเนินการจัดเก็บภายในภาคเรียนที่1 ทั้งหมด กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์เข้าพักในหอพักเมื่อชำระงวดที่1 แล้ว งวดที่2 ยังคงต้องชำระตามปกติ ส่วนการไม่พักอาศัยต้องดำเนินการลาออกจากหอพักเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบฟอร์มของสำนักงานหอพักนักศึกษา และลงทะเบียนคืนกุญแจห้อง5. ถาม : การซื้อเครื่องหมาย เครื่องแบบนักศึกษา ชุดครุย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตอบ : สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินฯ โทรศัพท์ 045-3530626. ถาม : การจ่ายเงินค่าหอพักงวดที่1 งวดที่2 จ่ายได้ที่ธนาคารทั้งหมดใช่หรือไม่
ตอบ : ค่าหอพักรายปี และรายงวดที่ 1 ชำระผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามระยเวลาที่สำนักงานหอพักนักศึกษาประกาศ ส่วนค่าหอพักงวดที่2 สำนักงานหอพักนักศึกษา จะดำเนินการแจ้งหนี้ในระบบแจ้งหนี้นักศึกษา (Reg.)ซึ่งกำหนดให้มาชำระ ที่นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยกำหนดให้นักศึกษาชำระในเดือนธันวาคม ของแต่ละปีการศึกษา