ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
    ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2564    
    ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561    
    บันทึกข้อความการติดตามผลการดำเนินงาน   
   
การดำเนินงาน  
    ปฏิทินการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (Pdf)  
    ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Pdf)  
    ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Xlsx)  
    สรุปตัวชี้วัด คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2562-2564 (Pdf)   
    คำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Pdf)  
    คำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Docx)  
    แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (Pdf)  
   
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์มทบทวนประมาณการรายได้จากแหล่งอื่น และข้อมูลจัดทำแผนหารายได้ ปีงบประมาณ 2564   
    แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
    แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4   
    บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (Pdf)   
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาิวทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Xlsx)   
    บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Pdf)  
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาิวทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Xlsx)  
   
บันทึกข้อความ  
    บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 259 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562   
    บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 261 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562