ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร

สรุปรายงานผล 
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2566) 
    ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2566 
    รวมแบบสอบถามเพื่อการติดตามผลบัณฑิต ประจำปี 2566 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2566) 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 รูปเล่ม
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 6 มกราคม 2565) 
    สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2564) 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี และบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2563) 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560  (ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2562) 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับย่อ (ข้อมูล ณ 1 มีนาคม 2562) 
         รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 26 ธันวาคม 2560) 
 
แบบฟอร์มแบบประเมิน
    แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559