ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

รายละเอียดและแบบฟอร์มการเสนอแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน    
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก   ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มสรุป และ TOR ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก   ดาวน์โหลด
     
แบบฟอร์มการบริหารงบประมาณรายจ่าย    
 แบบฟอร์ม ข้อ 20 ตั้งแผน เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม | [ตัวอย่าง]    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม ข้อ 22 ตั้งแผน เพิ่มเติม | [ตัวอย่าง]    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม ข้อ 23 (สภาเป็นผู้อนุมัติ) | [ตัวอย่าง]    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) ครุภัณฑ์ | [ตัวอย่าง]    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) งบดำเนินงาน | [ตัวอย่าง]    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (3) สิ่งก่อสร้าง | [ตัวอย่าง]    ดาวน์โหลด