คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

รายละเอียดและแบบฟอร์มการเสนอแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน    
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มสรุป และ TOR ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก    ดาวน์โหลด