ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566–2570 สู่การปฏิบัติ”


โพสโดย นายศุภชัยโชติ กองผ้าขาว     โพสวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ,     (อ่าน 713 ครั้ง)  


ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนปฏิบัติงานและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566–2570 สู่การปฏิบัติ” ณ โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คือ 
1) เพื่อการระดมความคิดและร่วมวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม" ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566–2570
2) เพื่อถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566–2570 ไปสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการวางแผนงานปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย


Search
ลิ้งค์ข่าวสาร