ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเทียบตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ,     (อ่าน 310 ครั้ง)  


           สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖6วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย คือ นางสุวิมล โพธิ์กลิ่น  สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์ได้รับเรื่องSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร