ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเทียบตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 334 ครั้ง)  


                   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖6 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

                   1. นายอดินันท์ แก้วนิล  สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีสากล ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขอเทียบตำแหน่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

                   2. นางสาวสมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขอเทียบตำแหน่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

                   3. นางทศา ชัยวรรณวรรต สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขอเทียบตำแหน่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

                   4. นางสาวสุรีวัลย์ บำรุงไทย สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขอเทียบตำแหน่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร