ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสโดย นางสาวกาญจนา สาธร     โพสวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ,     (อ่าน 266 ครั้ง)  


                   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2566 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้

                   1. นายปุริม จารุจำรัส พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง                                              ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

                   2. นางจารุวรรณ์ วงบุตดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

                   3. นางศศิธร  หล่อเรืองศิลป์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่องSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร